תקנון האתר

1.כללי

1.1.     כל פעולה כלשהי באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

1.2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר יראו אותו כמי שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כמי שקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאיו הימנע משימוש באתר.

1.3.     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח “פעולה” בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, ניהול פרוייקט, בחירת מוצרים, בקשה לקבלת מידע ו/או הצעת מחיר, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ”ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

1.4.   לגעת באור תאורת מעצבים היא הבעלים הרשום של האתר. פרטי הקשר הם:

שם : לגעת באור תאורת מעצבים ע.מ 16819815

כתובת למשלוח דואר: ת.ד 2586 עמק שרה באר שבע

דואר אלקטרוני:   [email protected]

פקס: 153722500826

טלפון: 072-2500826

1.5     לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.6.     החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל המשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, עליו להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

1.7.     רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר.

1.8.     תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.9.     תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד rolex sea dweller replica מחייבים את החברה. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 1. מטרתו של אתר אינטרנט זה

2.1.     האתר הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי החברה ברשת האינטרנט ו/או המובייל, ומיועד לתת במה למפרסמים (להלן: “המפרסמים“) להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם (להלן: “המוצרים” ו/או “השירותים“), ולאפשר למשתמשים לנהל את הפרוייקט שלהם וכן לקבל הצעות מחיר ו/או לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר. יובהר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים היא אך ורק אל מול המפרסמים, למעט במקרים האמורים בסעיף 2.2 להלן.

2.2.     בכל מקרה בו בעמוד מכירה של מוצר או שירות כלשהו מצוין במפורש כי הוא נמכר על ידי החברה, החברה תיחשב הן כמפעילת האתר והן כמפרסם לצרכי הסכם זה של אותו מוצר או שירות, לפי העניין. במקרים כאמור, ובמקרים אלו בלבד, יחולו על החברה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות על פיו (החוק והתקנות יחדיו יוגדרו להלן: “חוק הגנת הצרכן“), אשר חלות על “עוסק” בנוסף על החובות החלות עליה כמפעילת האתר, לרבות לעניין ביטול עסקאות.

2.3.     כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

2.4.     התמונות המוצגות למוצרים ולשירותים באתר הינן באחריות המפרסמים והן להמחשה בלבד.

 1. המשתמשים

3.1. “משתמש/משתמשים“- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין באם מדובר בלקוח ובין באם מדובר בספק ו/או איש מקצוע ו/או כל הגדרה אחרת. המבצעים פעולה באתר, בין אם לאחר שהסכימו לתנאי השימוש עם רישומם לאתר בחלונית ייעודית או לאחר אישור בפקס או במייל ובכל דרך אחרת וכן כל אדם שמבצע פעולת גלישה באתר.

3.2     רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

3.3.     על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

 1. תהליך ביצוע רכישה

4.1.     תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-“קניה” או “הוסף לסל”, אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה, ואשר בסיומה תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים ו/או השירותים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.

4.2.     במקרים מסוימים עשוי המפרסם לדרוש כמות רוכשים מינימלית כדי שמכירה של מוצר ו/או שירות שהוצע על ידו באמצעות האתר תצא לפועל (להלן: “הדיל“). במקרים אלו הכמות המינימלית הנדרשת תוצג בפרטי הדיל, ועל מספר המשתמשים שרכשו את הדיל, כאמור בסעיף 4.1 לעיל, להיות שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי המפרסם וצוינה בפרטי הדיל, ובתנאי שהדבר יעשה בטווח הזמנים שנקבע בהצעת המפרסם.

4.3.     במקרה כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, בחלוף המועד שנקבע בהצעת המפרסם לסגירת הדיל, ובכפוף לקיום מספר מינימום של משתמשים שביקשו לרכוש את המוצר, כאמור לעיל, תשלח לכל משתמש הודעה בדוא”ל על חיוב כרטיס האשראי שלו בגין הדיל, בצירוף קישור לשובר אשר יקנה את הזכות לפנות למפרסם בלבד, לשם מימוש הדיל (להלן: “השובר“) ובצירוף חשבונית מס כדין.

4.4.     אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי המפרסם, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין המפרסם למשתמש.

4.5.     כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.

 1. מחירים

5.1.     המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

5.2.     החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים או השירותים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא”ל על ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

5.3.     האתר, החברה ו/או המפרסם אינם מתחייבים שהמחירים של מוצרים/השירותים המפורסמים באתר על ידי המפרסמים הם המחירים הזולים ביותר.

 1. שוברים

6.1.      שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהמפרסם את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.

6.2.      תנאי השוברים יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים על גבי השוברים ו/או בפרטי הדיל באתר.

6.3.      שובר לא ניתן להעברה ו/או להענקה, להוציא שובר “מתנה”, וזאת על פי התנאים המפורטים ב”שובר המתנה”, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של המפרסם, ובתיאום עימו.

6.4.      לא ניתן למכור את השובר.

6.5.      תוקף השובר מצוין על גבי השובר ו/או באתר.

6.7.      לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר).

6.8.      לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.

6.9.      לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.

 1. ביטול עסקה והחזרות

7.1.      המשתמש רשאי לבטל עסקה אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“החוק“) והתקנות שהותקנו מכוחו.

7.2.      המשתמש רשאי לבטל עסקה במועדים ובתנאים הבאים:

(א) ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר ובלבד שהמוצר הוחזר ע”י המשתמש למפרסם מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם.

(ב) ברכישה של שירות – עד ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.

7.3.     יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם או אי-התאמה, רשאי מפרסם לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, הנמוך Tobak E-væske מביניהם. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהספק, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח.

7.4.     על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול המפורטת בסעיף 7.2 לעיל, אינה מוקנית במקרה בו טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

7.5.     ביטול עסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא”ל לכתובת: [email protected]  , ו/או למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר (להלן: “הודעת הביטול“).  מובהר כי עצם משלוח הודעת הביטול בדרך הנ”ל הינה שירות שנותן האתר על מנת להקל על הליך ביטול עסקה, אולם ידוע למשתמש כי ביטול עסקה הינו בסמכות ובאחריות הבלעדית של המפרסם ורק הוא. כל טענה ו/או דרישה של המשתמש בנושא זה תהיה אך ורק כלפי המפרסם.

7.6.     במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב בהקשר לעסקה כלשהי, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

 1. משלוחים

8.1.      החברה או המפרסמים (לפי העניין) עשויים להציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים על ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.

8.2.      המפרסמים רשאים לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח ועוד) על פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

8.3.      אופן משלוח המוצרים, כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי הענין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

8.4.      יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף 8.3 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי המפרסם במקרה זה.

8.5.      החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים מהמפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 1. החזרת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות

9.1.       על-פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ה-2012 (“החוק לטיפול סביבתי“), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, הינך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכשת, קרי מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.

9.2.       החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש על ידי הקונה. פינוי המוצר הישן מביתך ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א) המוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב) פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג) המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף – וזאת על פי שיקול המפרסמים ו/או המוביל מטעמם.

 1. סודיות ופרטיות ודיוור ישיר

10.1 אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום ו/או הרכישה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה ו/או שימוש אחר באתר.

10.2 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הנרשמים (להלן: “הנרשם“) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה ויישמרו במאגרי המידע ״הום פלן – משתמשים ולקוחות״.

10.3 החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

10.4 מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) ליצירת מנגנון הזדהות אחת (single sign-in) עבור המשתמש לצורך שימוש בשירותים המוצעים באתר וביישומים המופעלים על ידי החברה; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ה) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

10.5 נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב בדואר אלקטרוני [email protected]  ו/או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

10.6 החברה משתמשת בתקני האבטחה סבירים ומקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה .החברה משתמשת בחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.  חברת הסליקה עומדת בתקנים המקובלים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת החוק.

10.7 היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

10.8 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

 1. העדר אחריות

11.1. החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשים באמצעות האתר.

11.2. החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, אופן האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים, לשירותים ו/או למפרסמים.

11.3. האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.

11.4. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.

11.5. החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ”ב.

11.6 האתר ו/או החברה אינו מתחייב כי הקישורים אליהם מפנים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. על אף קיומו של קישור באתר. החברה לא ,תשא באחריות על תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו לעניין הפרת זכויות ו/או חובות מכל סוג. האתר אינו אחראי לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל צד ג’ אליו מפנה הלינק ועל הגולש לבחון זאת באופן פרטני עם כניסתו לאתר המקושר. עצם הקישור אינו מהווה עידוד, אישור או המלצה מטעם האתר לשימוש בתכני צד ג’.

11.7 המשתמש באתר בכל דרך שהיא, הכוללת הפעלת שירותים, אחסון וכדומה, מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.

11.8 תכני המשתמשים חשופים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש ברשת אשר האתר אינו אחראי לאבטחתם, לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות התכנים באתר או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.

11.9 כל תוכן המועבר מטעם חברות, אנשי מקצוע ופרטים אשר נועד להצגתו כמוצרים ושירותים באתר, יועבר לאישור האתר בטרם העלאתו לבחינת איכותו הטכנית בלבד, לביצוע עריכה ולהתאמה למבנה האתר, ואיך בכך כדי להטיל על האתר והנהלתו אחריות לבדוק את עמידתו בתנאי כל חוק שהוא. האחריות לתוכן וטיבו תישאר של המפרסמים ושל המשתמשים.

11.6.     החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

11.7.     החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

11.8.     מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה ולא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

11.9.     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

11.10.     המשתמשים והמפרסמים אחראים כלפי החברה, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בגין כל מעשה או מחדל בניגוד להוראות הדין.

 1. שימוש בלתי מורשה באתר

12.1.     אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

12.2.     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

12.3.     אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

 1. זכויות יוצרים וסימני מסחר

13.1.     כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

13.2 כל זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא בתכני המשתמשים באתר:  כולל כל תוכן מכל סוג שהוא לרבות כתבות, תמונות, סקירות, נתונים, סרטונים וכדומה, המועבר מידי חברות, אנשי מקצוע ופרטיים לצורך הצגתו באתר כמוצרים שירותים, כתבות וכל דרך שהיא וכן תגובות, חוות דעת ודירוגים הניתנים על ידי משתמש הקצה (להלן: “תכני ההמשתמש“), שייכת למשתמש. המשתמש מעניק רישיון שאינו מוגבל בזמן לאתר, להעמדת התוכן לרשות הציבור וליתר הגולשים להשתמש בו, בהתאם לתנאי הסכם זה, בלא שהשימוש יזכה את הגולש בתשלום, אלא אם סוכם אחרת בהסכם נפרד.

13.3.    כל תכני המשתמש הינם בבעלותו ואחריותו הבלעדית של המשתמש בין אם העלה אותם עצמאית ובין אם האתר ביצע שירות זה עבורו. כאמור, כבעל הזכויות בתוכן, המשתמש הינו האחראי לאכיפת החוקים והרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. העלאת  תוכן לאתר תאפשר לאתר או מי מטעמו את השימוש המלא והבלתי מוגבל בתכנים שהועלו.

13.4 כאשר משתמש מבקש לפרסם באתר תוכן כלשהו, הוא מסכים כי האתר רשאי לפרסם את התוכן בכל דרך שתראה לו לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. בקשת פרסום התוכן באתר מהווה וויתור על כל טענה מכל סוג שהוא כנגד האתר או הנהלתו בנוגע לאופן הפרסום, העמדתו באתר או כל שימוש אחר, לרבות בשימוש בתמונות מאתר העסק, המעצב, האדריכל וכדומה.

13.5.האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר וכן הצגתו בכל אתר אחר עמו האתר נמצא בשיתוף פעולה מכל סוג שהוא.

13.6 יכול האתר לספק ללקוחות שונים במופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.

13.7.     כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

13.8.     אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

13.9.     החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

13.10.     אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 1. הדין החל ומקום השיפוט

14.1.  הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

14.2.  בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

14.3.  מובהר כי האמור בסעיפים 14.1 – 14.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

תקנון האתר

Light Your Projects